TESCO Pet food

  • Packaging

งานโครงการนี้โจทย์ที่ท้าทายของเรา คือ จรรยาบรรณของนักออกแบบ เนื่องจากงานโครงการนี้เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า Housebrand ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีเงื่อนไขการออกแบบในลักษณะที่ต้องการให้มีความคล้ายคลึงหรือมีกลิ่นอายของบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทเดียวกันที่เป็นผู้นำในตลาดนั้นๆ มาเป็นปัจจัยหลักเสมอ

ซึ่งผลงานในท้ายที่สุดทางเราก็สามารถผลักดันงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ออกมาเป็นที่พอใจกับลูกค้าและยังคงเหมาะสมกับโจทย์ โดยไม่ละเมิดหรือล้ำเส้นข้ามไปสู่คำว่า "การลอกเลียนแบบ"

เนื่องจากมีเพียงโครงสีที่เลือกใช้เท่านั้นที่จงใจโยงความสัมพันธ์ไปสู่การระลึกถึงบรรจุภัณฑ์ของผู้นำตลาดแต่องค์ประกอบส่วนอื่นๆ นั้น เราไม่จำเป็นต้องออกแบบให้คล้ายคลึงเสมอไป เพราะด้วยการใช้หลักจิตวิทยาของสีก็เพียงพอแล้วที่จะสามารถชักจูงให้ผู้บริโภคนึกถึงBrand ที่ต้องการ

อีกทั้งงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ในแนวทางเช่นนี้ยังน่าจะทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากกว่าการเลือกใช้วิธีลอกเลียนแบบบรรจุภัณฑ์ของผู้นำตลาดมาทุกประการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นลบตามมา