Veloil

  • Packaging

งานโครงการนี้เป็นการออกแบบในส่วนของฉลากบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของสินค้าตระกูลน้ำมันเครื่องVeloil

โดยแนวความคิดงานออกแบบ จะเป็นการกำหนดทั้งในส่วนของ แบบอักษรที่ใช้ และโครงสร้างกราฟฟิคทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจากรูปแบบฉลากเดิมนั้น เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างสะเปะสะปะ ซึ่งเมื่อนำมาพิจารณาภาพรวมทั้งหมดแล้ว มีความแตกต่างกันมาก ไม่สามารถมองเห็นองค์รวมของตราสินค้าได้เลย

เสริมด้วยการกำหนดสีให้กับฉลากของสินค้าแต่ละเกรด เพื่อช่วยแยกแยะชนิดของสินค้า ในส่วนของภาพประกอบก็มีการนำภาพรถยนต์ประเภทที่เหมาะสมกับเกรดของสินค้านั้นๆ มาวางในฉลากเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย